Trung tâm thương mại Đường Quang Thành 1 Đường Quang Thành 1, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu