Nhà ở xã hội Đường Ung Văn Khiêm Đường Ung Văn Khiêm, Phường Cái Khế, Ninh Kiều