Nhà ở xã hội Đường Quang Thành 2 Đường Quang Thành 2, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu