Nhà ở xã hội Đường Nguyễn An Ninh Đường Nguyễn An Ninh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu