Nhà ở xã hội Đường Lê A Đường Lê A, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu