Nhà ở xã hội Đường Âu Cơ Đường Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu