Nhà ở xã hội Đường Hồ Tùng Mậu Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cái Khế, Ninh Kiều