Nhà ở xã hội Đường Đoàn Thị Điểm Đường Đoàn Thị Điểm, Phường Cái Khế, Ninh Kiều