Monada Khang Điền Đường Số 990 Đường Số 990, Phường Phú Hữu, Quận 9