KDC Happy Home One Đường Quách Điêu Đường Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh