584 Tân Kiên Đường Huỳnh Bá Chánh Đường Huỳnh Bá Chánh, Xã Tân Kiên, Bình Chánh