Chuyển đất ở đô thị thành đất thương mại có cần phải xin phép?

Hỏi:

Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT có quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần đăng ký biến động mà không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tôi muốn hỏi đối với những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động thì có phải xem xét phù hợp với quy hoạch không?

Chẳng hạn, tôi có thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Quy hoạch sử dụng đất của huyện là đất ở đô thị. Nếu tôi muốn chuyển mục đích sử dụng thửa đất này sang đất thương mại dịch vụ thì có cần xem xét phù hợp với quy hoạch sử dụng đất không?

Ông Trần Văn Duy (Đắk Nông)

Trả lời:

chuyển mục đích sử dụng đất
Trường hợp chuyển đất ở đô thị sang đất thương mại dịch vụ phải đăng ký biến động
nhưng không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước

Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TN&MT) quy định, trường hợp chuyển đất ở đô thị sang đất thương mại dịch vụ phải đăng ký biến động nhưng không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, việc sử dụng đất cần đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời đúng mục đích sử dụng đất theo nguyên tắc sử dụng đất đã được quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

_ NhaDatHay theo Internet _