Miếu Nổi Đường Vũ Huy Tấn Đường Vũ Huy Tấn, Phường 3, Bình Thạnh