Mỹ Phước Đường Bùi Hữu Nghĩa Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh