Bán đất tại Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh